Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tiêu đề Tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thí điểm, hoàn thiện và thể chế hóa quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.
Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)
Thời gian thực hiện Từ 15/3 – 30/11/2017
Hạn nộp hồ sơ 10/3/2017

 1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ. Dự án được thực hiện tại hai xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) và xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông), và đây là 2 trong những xã điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế trong xây dụng nông thôn mới. Các mục tiêu của Dự án cụ thể như sau:

 • Đổi mới công tác kế hoạch hoá (KHH) trong xây dựng nông thôn mới theo hướng tăng cường sự tham gia của người dân;
 • Nâng cao năng lực và vai trò của các tổ chức Đoàn thể (TCĐT) địa phương trong giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM);
 • Nâng cao nhận thức của công chúng, nhất là người dân địa phương về các vấn đề liên quan đến XDNTM

Nghiên cứu về “Tăng cường cơ chế giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCĐ) trong XDNTM” được thực hiện trong năm thứ hai của dự án đã chỉ ra các vấn đề và yếu kém của công tác GSĐTCĐ như: thiếu cơ chế phối hợp giữa các bên; năng lực giám sát hạn chế; và thiếu hướng dẫn giám sát cụ thể. Trong khi đó, Ban chỉ đạo dự án luôn đề cao vai trò và sự cần thiết của GSĐTCĐ trong XDNTM.

Trong năm thứ 3, dự án đã xây dựng và áp dụng thí điểm một mô hình GSĐTCĐ tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. Trong phạm vi mô hình này, dự án đã hỗ trợ thành lập Ban GSĐTCĐ, xây dựng và giới thiệu tài liệu hướng dẫn GSĐTCĐ, và tập huấn nâng cao năng lực cho Ban GSĐTCĐ. Ban giám sát đã đi vào hoạt động, đã phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời 05 sai phạm trong thực hiện đầu tư công ở địa phương.

Tuy nhiên, các bên tham gia đề xuất cần có sự cải tiến về công cụ giám sát để người dân có trình độ thấp cũng sử dụng dễ dàng và chỉnh sửa lại nội dung hướng dẫn thực hiện giám sát cộng đồng cho sát thực tiễn ở địa phương. Thêm nữa, với mục tiêu đặt ra là thể chế hóa quy trình GSĐTCĐ để áp dụng rộng rãi trên toàn tỉnh, dự án cần mở rộng thí điểm mô hình này ở một xã khác ở miền núi trước khi tiến hành đúc rút hoàn thiện và thể chế hóa qui trình. Vì vậy, dự án sẽ chọn 2 xã mới đang thực hiện các hoạt động đầu tư công để tiếp tục thí diểm mô hình, cụ thể: hướng dẫn về quy trình GSĐTCĐ; thành lập Ban GSĐTCĐ; và hỗ trợ để Ban giám sát vận hành. Sau khi kết thúc thí điểm quy trình, dự án tiến hành tổ chức hội thảo tham vấn nhằm thu thập thông tin, ý kiến của các cơ quan cấp tỉnh/huyện/xã và các bên liên quan, đồng thời đưa ra những kiến nghị từ thực tiễn giám sát các công trình tại địa phương để hoàn thiện sổ tay giám sát đầu tư của cộng đồng. Để từ đó, tiến hành hỗ trợ và thúc đẩy UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành văn bản thể chế hóa quy trình giám sát đầu tư cộng đồng và áp dụng để giới thiệu quy trình đã được thể chế hóa đến các cơ quan liên quan.

Dự án đang tổ chức tuyển chọn 02 tư vấn (01 tư vấn chính và 01 tư vấn phụ) để hỗ trợ kỹ thuật cho chính quyền và người dân các xã ngoài cùng dự án thực hiện tốt hoạt động thí điểm quy trình, đồng thời điều hành, thúc đẩy và hỗ trợ hội thảo tham vấn hoàn thiện quy trình. Tiếp theo, phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế để thể chế hóa và thúc đẩy hoạt động chia sẻ giới thiệu quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng.

 1. Mục tiêu hoạt động:
 • Phối hợp với Sở kế hoạch & Đầu tư; UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cấp và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn quy trình GSĐTCĐ trong xây dựng NTM và hướng dẫn 02 xã mới ngoài vùng dự án thí điểm theo tài liệu xây dựng;
 • Hỗ trợ các Ban GSĐTCĐ trong quá trình thực hiện hoạt động thí điểm mô hình giám sát cộng đồng.
 • Chia sẻ một số kết quả đạt được từ hoạt động áp dụng sổ tay giám sát đầu tư của cộng đồng để thí điểm mô hình giám sát cộng đồng tại các công trình thuộc hai xã mới ngoài vùng dự án.
 • Thu thập thông tin, ý kiến của các cơ quan cấp tỉnh/huyện/xã và các bên liên quan, đồng thời đưa ra những kiến nghị từ thực tiễn giám sát các công trình tại địa phương để hoàn thiện sổ tay giám sát đầu tư của cộng đồng.
 • Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế ra văn bản công nhận và áp dụng rộng rãi quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
 • Giới thiệu quy trình giám sát đầu tư cộng đồng đã được thể chế hóa đến các cơ quan cấp tỉnh/huyện/xã và các cơ quan liên quan để tham khảo và sử dụng khi tổ chức các hoạt động giám sát cộng đồng đối với các công trình xây dựng tại địa phương.
 1. Phương pháp tiếp cận:
 • Sử dụng kết hợp các phương pháp để huy động tối đa sự tham gia của các bên liên quan trong việc nâng cấp quy trình GSĐTCĐ và tổ chức thí điểm.
 1. Nhiệm vụ cụ thể:* Đối với tư vấn chính
  • Nâng cấp quy trình GSĐTCĐ (có tham vấn cán bên liên quan) trước khi thí điểm;
  • Phối hợp với UBMTQVN tỉnh trong việc chọn xã thí điểm;
  • Thúc đẩy 02 thành lập thí điểm thành lập Ban GSĐTCĐ;
  • Tập huấn quy trình GSĐTCĐ cho thành viên Ban GSĐTCĐ của 02 xã;
  • Hỗ trợ Ban GSĐTCĐ tổ chức giám sát các công trình đầu tư công theo quy trình xây dựng;
  • Tổ chức đánh giá và hoàn thiện quy trình GSĐTCĐ cấp xã, thôn sau giám sát;
  • Viết báo cáo tư vấn kết thúc thí điểm (nhấn mạnh Bài học KN).
  • Thiết kế 01 chương trình hội thảo tham vấn và 01 chương trình hội thảo tập huấn giới thiệu quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng
  • Chuẩn bị bài trình bày về các nội dung liên quan đến Hội thảo.
  • Tiến hành tổ chức điều hành và thúc đẩy hội thảo.
  • Tổng hợp, xữ lý thông tin và hoàn thiện báo cáo kết thúc hội thảo
  • Hoàn thiện quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng dựa trên kết quả hội thảo tham vấn ý kiến của các bên liên quan.
  • Soạn và gửi công văn trình UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận và ban hành quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng.
  • Làm việc với UBMTTQ Việt Nam để thúc đẩy quá trình ban hành văn bản công nhận và nhân rộng quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng.

  Số công đề nghị: 24 công

 • Nâng cấp quy trình GSĐTCĐ (có tham vấn cán bên liên quan) trước khi thí điểm;
 • Phối hợp với UBMTQVN tỉnh trong việc chọn xã thí điểm;
 • Thúc đẩy 02 thành lập thí điểm thành lập Ban GSĐTCĐ;
 • Tập huấn quy trình GSĐTCĐ cho thành viên Ban GSĐTCĐ của 02 xã;
 • Hỗ trợ Ban GSĐTCĐ tổ chức giám sát các công trình đầu tư công theo quy trình xây dựng;
 • Tổ chức đánh giá và hoàn thiện quy trình GSĐTCĐ cấp xã, thôn sau giám sát;
 • Viết báo cáo tư vấn kết thúc thí điểm (nhấn mạnh Bài học KN).
 • Thiết kế 01 chương trình hội thảo tham vấn và 01 chương trình hội thảo tập huấn giới thiệu quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng
 • Chuẩn bị bài trình bày về các nội dung liên quan đến Hội thảo.
 • Tiến hành tổ chức điều hành và thúc đẩy hội thảo.
 • Tổng hợp, xữ lý thông tin và hoàn thiện báo cáo kết thúc hội thảo
 • Hoàn thiện quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng dựa trên kết quả hội thảo tham vấn ý kiến của các bên liên quan.
 • Soạn và gửi công văn trình UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận và ban hành quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng.
 • Làm việc với UBMTTQ Việt Nam để thúc đẩy quá trình ban hành văn bản công nhận và nhân rộng quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng.
 • Số công đề nghị: 24 công

* Đối với tư vấn phụ

 • Hỗ trợ tư vấn chính tiến hành hội thảo tham vấn hoàn thiện và hội thảo tập huấn giới thiệu cẩm nang GSĐTCCĐ
 • Số công đề nghị: 02 công

 

 1. Thời gian thực hiện: từ 15/3 đến 25/11/2017
 2. Sản phẩm yêu cầu và thời gian bàn giao
 • Tài liệu hướng dẫn Quy trình GSĐTCĐ trong XDNTM được nâng cấp: trước 31/3/2017
 • 02 quyết định thành lập GSĐTCĐ của 02 xã thí điểm: trước 15/4/2017
 • Các quy chế hoạt động giám sát của 02 Ban GSĐTCĐ: trước 20/4/2017
 • Quy trình GSĐTCĐ trong XDNTM được hoàn thiện: trước 30/10/2017
 • Chương trình hội thảo tham vấn hoàn thiện quy trình giám sát đầu tư cộng đồng: trước 10/10/2017
 • Cẩm nang giám sát đầu tư cộng đồng được hoàn thiện: trước 15/11/2017
 • Công văn đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận và ban hành quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng: trước 15/11/2017
 • Văn bản của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận và nhân rộng quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng: trước 30/11/2017
 • Chương trình hội thảo giới thiệu quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng: trước 30/10/2017
 • Báo cáo kết thúc hội thảo tập huấn giới thiệu quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng đã được thể chế hóa: trước 27/11/2017.
 • Báo cáo kết thúc hoạt động tư vấn: trước 30/11/2017
 1. Tổ chức quản lý
 • Tư vấn sẽ làm việc dưới sự ủy thác của CRD. Tư vấn liên lạc và báo cáo tới điều phối viên của dự án IA;
 • CRD cung cấp các thông tin và hỗ trợ kỹ thuật liên quan để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ;
 • Tất cả sản phẩm giao nộp thuộc quyền sở hữu của CRD.
 1. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực
 • Bằng đại học trở lên chuyên ngành liên quan;
 • Kỹ năng tổ chức, điều hành và thúc đẩy tốt;
 • Am hiểu các vấn đề kinh tế – xã hội của địa phương thực hiện dự án;
 • Thái độ hợp tác, tôn trọng cộng đồng và các cơ quan đối tác liên quan;
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thực hiện các hoạt động đánh giá và giám sát liên quan;
 1. Tuyển chọn tư vấn
 • Ứng cử viên được chọn dựa trên các tiêu chí sau:
 • Chất lượng kỹ thuật: 70% số điểm
 • Đề xuất tài chính: 30% số điểm
 • Hai giai đoạn đánh giá sẽ được thực hiện: Đánh giá chất lượng kỹ thuật sẽ được thực hiện trước đề xuất về giá thực hiện. CRD chỉ thực hiện đánh giá về giá đề xuất của các ứng viên có chất lượng kỹ thuật vượt quá 70% của 100 điểm.
 • Chỉ số đánh giá chất lượng kỹ thuật. Tổng số 100 điểm sẽ được phân bố như sau:
Tiêu chí Số điểm
Trình độ chuyên môn 30
Kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan 30
Kinh nghiệm làm việc với đối tác liên quan (lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và cộng đồng) 20
Kỹ năng trình bày và thúc đẩy 20
 • Chỉ số đánh giá đề xuất tài chính: Đề xuất tài chính có giá trị thấp nhất được đánh giá là đạt 100, và căn cứ vào đó để đánh giá các đề xuất còn lại.
 1. Qui trình tuyền chọn:
 • Ứng cử viên quan tâm phải đề xuất
 • CVs, đề xuất kỹ thuật;
 • Đề xuất tài chính (cùng chữ ký) là kinh phí cho toàn bộ hoạt động đánh giá được thể hiện bằng Việt Nam Đồng. Lưu ý giá cho chuẩn bị đề xuất, thương thảo thảo hợp đồng kể cả đi lại không được tính trong giá trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
 • Thời hạn nhận hồ sơ: 10/3/2017
 1. Các lưu ý khác
 • Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn:
 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập
 • Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng

Các cá nhân quan tâm vui lòng liên hệ đến Dự án VCSF2012.10:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: +54 3 529749;      Fax: +54 3 530000

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân gửi hồ sơ trên file điện tử theo địa chỉ email: thangtc@crdvietnam.org 

Kính mời quý vị xem thông tin chi tiết trong file đính kèm tại đây: ToR tuyen tu van hoan thien cam nang quy trinh GSDTCD

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x