Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
08

Dự án được Tổ Chức Lương Thực & Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tài trợ

Dự án: “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế 1. Bối cảnh dự án —11/5/2017, Việt Nam và EU đã ký tắt hiệp định VPA/FLEGT sau 6 năm đàm phán, […]

07

Giới thiệu dự án FLEGT

Giới thiệu cơ cấu quản lý dự án, các hoạt động chính cũng như địa điểm, ngân sách và thời gian thực hiện dự án. Bên cạnh đó là những thông tin khác liên quan tới bối cảnh, đối tượng, kết quả mong đợi của dự án FLEGT