Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tài liệu được thực hiện với sự hỗ trợ từ Nhân dân Hoa kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Nội dung tài liệu này hoàn toàn thuộc trách nhiệm của ECODIT/CIRD và không nhất thiết phản ánh các quan điểm của USAID hay chính phủ Hoa Kỳ.

Hỏi đáp về quy chế Quản lý rừng cộng đồng: dành cho cộng đồng dân cư thôn và nhóm hộ được nhà nước giao rừng được biên soạn dựa trên “Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. (Sau đây gọi là Quy chế QLRCĐ TTH) ban hành kèm theo Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 7/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế.

Tài liệu được xây dựng trong khuôn khổ dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Nội dung gồm các phần

A- Kiến thức chung

B- Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng

C- Kế hoạch, quy ước quản lý rừng cộng đồng

D- Tổ chức, quản lý bảo vệ rừng cộng đồng

E- Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đầu tư, hỗ trợ quản lý rừng cộng đồng