Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

IMG_4002

Tầm nhìn:

Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng.
Sứ mệnh:

Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh dân chủ và công bằng xã hội.

Mục tiêu:

Mục tiêu tổng thể

Người dân và các đối tượng mục tiêu của CRD ở các vùng dự án có đủ năng lực để phát triển sinh kế bền vững gắn liền với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh của hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu.

Mục tiêu cụ thể

 • Mục tiêu 1: Phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị
 • Mục tiêu 2: Tăng cường hiệu quả quản trị tài nghiên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học
 • Mục tiêu 3: Nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai
 • Mục tiêu 4: Các nguyên tắc tiếp cận dựa trên quyền và sự tham gia, bình đẳng giới và quyền trẻ em được lồng ghép vào các chương trình của CRD.
 • Mục tiêu 5: Năng lực tài chính, kỹ thuật và quản trị tổ chức của CRD được củng cố để phục vụ các sứ mệnh của tổ chức.

Các loại hình hoạt động

Các kết quả dự kiến của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trong 5 lĩnh vực nêu trên sẽ dựa trên các loại hình hoạt động sau đây:

 • Tư vấn
 • Đào tạo
 • Nghiên cứu
 • Vận động chính sách
 • Thông tin

Trong những năm tới, Trung tâm sẽ tập trung vào 3 chương trình chính sau đây. Các chương trình này sẽ được lồng ghép với nhau trong mỗi hoạt động cụ thể của trung tâm.

 1. Phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị;
 2. Quản trị tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học;
 3. Quản lý Rủi ro thiên tai và Ứng phó với biến đối khí hậu;

Các chủ đề xuyên suốt: i) Trẻ em trong phát triển; ii) Bình đẳng giới; iii) Quản trị tốt; và iv) Văn hóa truyền thống.

Giá trị cốt lõi:

CRD sẽ tiếp tục lộ trình phát triển tổ chức trên cơ sở các giá trị cốt lõi đã được xây dựng và duy trì, baogồm:

 • Chuyên nghiệp
 • Sáng tạo và đổi mới
 • Tận tụy, tận tâm, có trách nhiệm và trung thực
 • Minh bạch, uy tín và chất lượng

Đối tượng

Người nghèo, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Nhân sự:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung luôn coi nhân lực là tài sản cốt yếu của tổ chức để Trung tâm đạt được sứ mệnh đã đề ra. Dó đó, Trung tâm sẽ tập trung tăng cường xây dựng năng lực về quản lý và chuyên môn, cụ thể:

 • Năng lực quản lý tổ chức (vai trò lãnh đạo, năng lực kết nối mạng lưới, chuyên môn về thể chế, năng lực điều phối, năng lực quản lý tri thức, v.v.)
 • Năng lực quản lý dự án (thiết kế can thiệp, gây quỹ, kết nối mạng lưới, truyền thông, điều phối, quản lý tri thức, v.v.)
 • Năng lực phát triển kinh doanh (thiết kế các dịch vụ, marketing và truyền thông, năng lực thực hiện các dịch vụ, quản lý khách hàng, v.v.)
 • Năng lực cung cấp dịch vụ(thiết kế can thiệp, gây quỹ, kết nối mạng lưới, truyền thông, điều phối, quản lý tri thức, v.v.)

Trung tâm sẽ xác định các mốc thời gian cụ thể để củng cố từng loại năng lực nhằm phù hợp với tiến trình phát triển của tổ chức.

Nhân sự cứng (cán bộ do Trung tâm trả lương) cần được bổ trợ bởi nguồn chuyên gia thuê ngoài hoặc dịch vụ đầu vào cho các hoạt động chuyên môn của Trung tâm.

Nguồn lực từ tình nguyện viên (volunteer), đặc biệt là tình nguyện viên quốc tế, là rất quan trọng cho các công việc khó và đòi hỏi chuyên môn cao (phát triển kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, thương hiệu, truyền thông, tiếp thị, v.v…). Ngoài ra, Trung tâm còn có lực lượng tình nguyện viên rất dồi dào đó là các sinh viên (cả Đại học và Cao học) đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm.  Họ có thể làm việc cho Trung tâm để tích lũy kinh nghiệm trước khi đi tìm việc.

Căn cứ trên các mục tiêu chiến lược của tổ chức, các đầu ra cần thiết và các hoạt động phù hợp cần triển khai (đã nêu lên ở các mục trên), nhu cầu nhân sự bao gồm số lượng, chuyên môn và kinh nghiệm cho từng vị trí nhân sự và các vị trí chuyên gia cần thiết sẽ được nêu rõ. Trung tâm cân nhắc xây dựng một Chiến lược phát triển nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc từng năm trong giai đoạn 2015 – 2020, có cân đối với khả năng tài chính chung.

Trung tâm cũng nâng cấp và hoàn thiện các quy định nội bộ để phù hợp với tình hình mới :

 • Qui định về chế độ làm việc
 • Qui định về đánh giá cán bộ
 • Qui định về lương, thưởng