Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi đồng thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” do Liên minh châu Âu EU tài trợ. Dự án cần tuyển 01 tư vấn thúc đẩy xây dựng Quy ước bảo vệ và phát triển rừng và Phương án quản lý bảo vệ rừng với nội dung cụ thể như sau:

  1. Mục tiêu: Thúc đẩy, hỗ trợ 04 cộng đồng được giao đất giao rừng ở xã Đăk Ring, huyện Kon Plông xây dựng Quy ước bảo vệ và phát triển rừng và Phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của pháp luật hiện hành.
  2. Địa điểm: xã Đăk Ring, huyện KonPlông, tỉnh Kontum
  3. Thời hạn nộp hồ sơ: 28/02/2022
  4. Thời gian thực hiện: 01/03/2022 – 15/04/2022

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ToR đính kèm đường link này: https://crdvietnam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tienvc_crdvietnam_org/EVHvC1IAp2JOtnjTwUh5xqABTWnVOeXcUAAg_IxV-VLiVQ?e=g5ffdE