Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 10/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 4852/QĐ-BNN-TCLN về Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện trong Thực thi luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2018.

images (1)

Ảnh: Nguồn internet

Kèm theo Quyết định trên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu: đến đầu năm 2021, VPA/FLEGT được thực hiện đầy đủ thông qua việc vận hành Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) và bắt đầu cấp phép cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào EU.

Kế hoạch thực hiện VPA/FLEGT được xây dựng cho khung thời gian 2 năm từ ngày 19/10/2018 đến 31/12/2020 nhằm đáp ứng mục tiêu cấp phép cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam vào EU vào năm 2021. Khung thời gian thực hiện 7 nội dung chính của bản Kế hoạch như sau: (1) Phê duyệt Hiệp định (2) Xây dựng văn bản pháp luật và Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật. (3) Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật (phần mềm kỹ thuật) và vận hành VNTLAS (4) Truyền thông (5) Tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá Hiệp định (6) Thực hiện các hoạt động kết nối và thúc đẩy thực hiện VPA/FLEGT trong khu vực và quốc tế và (7) Nội dung Nâng cao năng lực cho các bên liên quan sẽ được tiến hành lồng ghép vào các hoạt động trên trong suốt thời gian thực hiện Kế hoạch.

Mời quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung tổ chức thực hiện xem chi tiết tại bản Kế hoạch thực hiện VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU kèm theo Quyết định số số 4852/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ NN&PTNT dưới đây:

Kế hoạch thực hiện VPA FLEGT