Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Vừa qua,  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 11 khóa tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp huyện, xã để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Các khóa tập huấn được thực hiện với sự tư vấn của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Khoảng 350 người là cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã của 8 huyện, thị xã và 97 xã tại tỉnh Thừa Thiên Huế được tập huấn về chủ đề này.

Một số nội dung chính đã tập huấn cho các học viên gồm: Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Cũng trong dịp này, CRD phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan đã biên soạn bộ tài liệu để phục vụ cho việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Bảo Hòa