Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) đang có nhu cầu và cần tuyển chọn tư vấn để thực hiện hoạt động tư vấn “Thiết kế kỹ thuật và hướng dẫn xây dựng mô hình nuôi heo đen” tại huyện Nam Giang.

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 15/3/2022 đến 17h00 22/3/2022
Thời gian thực hiện: Từ 25/03/2022 đến 25/05/2022

Quý cá nhân, nhóm tư vấn, tổ chức quan tâm vui lòng xem điều khoản tham chiếu đính tại đường link dưới đây để nộp hồ sơ: https://crdvietnam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/office_crdvietnam_org/EdRQKmWNZMVBkPSwl5x3Ve0Bn4ibBlKLclHvavl9_eR3Vw?e=ZP9jaY 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ông Võ Chí Tiến; Điện thoại: 0914612020.
Trân trọng kính mời./.

Bộ phận Thông tin, Trung tâm PTNT miền Trung Việt Nam.