Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Employer_Branding_Recruiting1

Tiêu đề Tuyển tư vấn tổ chức tập huấn quản lý, vận hành các doanh nghiệp cộng đồng và tổ hợp tác sản xuất
Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)
Địa điểm 2 lớp, cụ thể:-          Lớp thứ 1: Xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông–          Lớp thứ 2: Xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền
Thời gian thực hiện Từ 15/4 – 10/5/2017
Hạn nộp hồ sơ 10/4/2017
 1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ. Dự án được thực hiện tại hai xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) và xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông), và đây là 2 trong những xã điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế trong xây dụng nông thôn mới. Các mục tiêu của Dự án cụ thể như sau:

 • Đổi mới công tác kế hoạch hoá (KHH) trong xây dựng nông thôn mới theo hướng tăng cường sự tham gia của người dân;
 • Nâng cao năng lực và vai trò của các tổ chức Đoàn thể (TCĐT) địa phương trong giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM);
 • Nâng cao nhận thức của công chúng, nhất là người dân địa phương về các vấn đề liên quan đến XDNTM

Nội dung “Phát triển sản xuất, tăng thu nhập, quản lý tốt các công trình phúc lợi (dân sinh) tại địa phương” được xem là thách thức nhất của Chương trình XDNTM. Hỗ trợ người dân đề xuất và thực hiện các sáng kiến cộng đồng được xem như là phương pháp hiệu quả của dự án nhằm nâng cao khả năng tự lập, tự lực và tự quản của cộng đồng. Các tổ chức Đoàn thể, như Hội Phụ nữ, Hội nông dân và Đoàn thanh niên, đóng vai trò quan trọng trong điều phối thực hiện các sáng kiến cộng đồng. Thông qua các sáng kiến này, dự án đã hỗ trợ cộng đồng thành lập 04 tổ hợp tác, 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh và 01 doanh nghiệp xã hội.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nhất định, tuy nhiên, qua khảo sát, Ban quản lý các tổ chức cộng đồng đang thiếu kiến thức và kỹ năng để quản lý và vận hành các doanh nghiêp/cơ sở/tổ hợp tác hiệu quả, đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trường. Để giải quyết vấn đề này, Dự án sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn (1 lớp/xã) để nâng cao năng lực cho Ban quản lý các tổ chức cộng đồng để họ có thể quản lý và vận hành hiệu quả tổ chức của mình. Bên cạnh đó, dự án cũng kết hợp nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền và tổ chức đoàn thể địa phương nhằm hỗ trợ các tổ chức cộng đồng trên hoạt động hiệu quả cũng như nhân rộng kết quả dự án sau này.

Dự án đang tổ chức tuyển chọn 02 tư vấn  (01 chính, 01 phụ) để tập huấn cho người dân 02 xã vùng dự án thực hiện tốt các hoạt động trên.

 1. Mục tiêu hoạt động: Sau khóa tập huấn, học viên có thể:
 • Nêu và giải thích được các khái niệm cơ bản về tổ hơp tác, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp cộng đồng và lợi ích của việc thành lập các tổ chức cộng đồng này;
 • Liệt kê được một số văn bản liên quan đến quy định đến việc hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp;
 • Liệt kê được các bước cơ bản để thành lập các tổ hợp tác, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp cộng đồng;
 • Nói và giải thích được qui trình quản lý và vận hành các tổ hợp tác, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp cộng đồng;
 • Thực hành thành thạo các kiến thức và kỹ năng học được vào công việc quản lý thực tế;
 • Học viên là cán bộ chính quyền và đoàn thể địa phương có đủ kiến thức và kỹ năng để hỗ trợ cho người dân triển khai hiệu quả việc quản lý và vận hành các tổ chức cộng đồng.
 1. Thành phần tham dự: 20 người/lớp, phân bố như sau:
 • Cán bộ huyện: 02 người;
 • Cán bộ xã: 06 người;
 • Ban quản lý các tổ chức cộng đồng : 12 người.
 1. Phương pháp:
 • Áp dụng phương pháp học chủ động, lấy người học làm trung tâm
 1. Nhiệm vụ cụ thể: nhóm tư vấn gồm 2 người với các nhiệm vụ cụ thể sau:
 • Xây dựng chương trình và nội dung tập huấn;
 • Biên soạn tài liệu tập huấn;
 • Chuẩn bị các công cụ liên quan để tập huấn (đánh giá đầu vào, đầu ra; bài trình bày,…);
 • Tổ chức tập huấn;
 • Viết báo cáo sau tập huấn;
 • Nhiệm vụ và số công đề nghị:
Nhiệm vụ cụ thể Số công  (công)
Tư vấn chính Tư vấn phụ
Biên soạn chương trình, nội dung, tài liệu và viết báo cáo tập huấn 2
Tổ chức tập huấn 4 4
Tổng 6 4
 1. Thời gian thực hiện: từ 15/4 đến 10/5/2017
 2. Sản phẩm yêu cầu và thời gian bàn giao
 • Chương trình chi tiết và nội dung tập huấn: trước ngày 20/4/2017
 • Tài liệu tập huấn: trước ngày 30/4/2017
 • Bản đánh giá đầu vào, đầu ra và các công cụ liên quan: trước ngày 30/4/2017
 • Báo cáo kết quả tập huấn: chậm nhất là ngày 10/5/2017
 1. Tổ chức quản lý
 • Tư vấn sẽ làm việc dưới sự ủy thác của CRD. Cả hai sẽ làm việc như một nhóm và tư vấn chính sẽ làm trưởng nhóm để điều phối hoạt động. Cả hai tư vấn phải liên lạc và báo cáo tới điều phối viên của dự án IA.
 • CRD sẽ cung cấp các thông tin và hỗ trợ kỹ thuật liên quan để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ
 • Tất cả sản phẩm giao nộp thuộc quyền sở hữu của CRD.
 1. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực
 • Tư vấn chính:
 • Trình độ đại học trở lên liên quan đến chủ đề tập huấn;
 • Thái độ hợp tác và tôn trọng học viên và các cơ quan đối tác liên quan;
 • Sử dụng thành thạo nhiều phương pháp để huy động sự tham gia của học viên;
 • Kỹ năng truyền thông và thúc đẩy tốt;
 • Có giọng nói to, rõ và dễ nghe;
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong tập huấn cho người dân tộc thiếu số và chủ đề liên quan.
 1. Tư vấn phụ:
 • Trình độ đại học liên quan đến chủ đề tập huấn;
 • Kỹ năng truyền thông và thúc đẩy tốt;
 • Có giọng nói to, rõ và dễ nghe;
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong tập huấn cho người dân tộc thiếu số.
 1. Tuyển chọn tư vấn
 • Ứng cử viên được chọn dựa trên các tiêu chí sau:
 • Chất lượng kỹ thuật: 70% số điểm;
 • Đề xuất tài chính: 30% số điểm.
 • Hai giai đoạn đánh giá sẽ được thực hiện. Đánh giá chất lượng kỹ thuật sẽ được thực hiện trước đề xuất về giá thực hiện. CRD chỉ thực hiện đánh giá về giá đề xuất của các ứng viên có chất lượng kỹ thuật vượt quá 70% của 100 điểm.
 • Chỉ số đánh giá chất lượng kỹ thuật. Tổng số 100 điểm sẽ được phân bố như sau:
Tiêu chí Số điểm
Trình độ chuyên môn 30
Thành thạo sử dụng các phương pháp tập huấn có sự tham gia 30
Kiến thức, kinh nghiệm trong tập huấn chủ đề liên quan 30
Thái độ tôn trọng đối tác  và giọng nói to, rõ, dễ nghe 10
 • Chỉ số đánh giá đề xuất tài chính. Đề xuất tài chính có giá trị thấp nhất được đánh giá là đạt 100, và căn cứ vào đó để đánh giá các đề xuất còn lại.
 1. Qui trình tuyền chọn:
 • Ứng cử viên quan tâm phải đề xuất:
 • CVs, đề xuất kỹ thuật (chương trình và nội dung tập huấn) gửi theo file FDF (nếu qua email)
 • Đề xuất tài chính  (cùng chữ ký) bao gồm cả tiền đi lại, ăn và ở được thể hiện bằng VN đồng. Lưu ý giá cho chuẩn bị đề xuất, thương thảo thảo hợp đồng kể cả đi lại không được tính trong giá trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
 • Thời hạn nhận hồ sơ: 15/4/2017
 1. Các lưu ý khác
 • Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn:
 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn;
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập;
 • Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng;
 • Đối với tư vấn là nhân viên làm toàn thời gian cho các cơ quan/tổ chức nào đó phải có thư chấp nhận và đồng ý cho nghỉ phép của tổ chức/cơ quan trong thời gian làm tư vấn.

Các cá nhân quan tâm vui lòng liên hệ đến Dự án VCSF2012.10:

 

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: +54 3 529749;      Fax: +54 3 530000

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân gửi hồ sơ trên file điện tử theo địa chỉ email: thangtc@crdvietnam.org 

Kính mời quý vị quan tâm đến vị trí tuyển dụng tải file đính kèm tại đây để biết thêm thông tin chi tiết: ToR tap huan quan ly, van hanh cac to, doanh nghiep cong dong

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x