Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

Trong khuôn khổ dự án, trung tâm cần tuyển tư vấn thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu: Giám sát, thúc đẩy đơn vị tư vấn đảm bảo sự tham gia vào quá trình giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp.

Địa điểm: Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian thực hiện: 28/12/2021 – 01/03/2022.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 27/12/2021.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Điều khoản tham chiếu.