Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

BẢN THAM CHIẾU

I. GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung Việt Nam (sau đây gọi tắt là CRD) là đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm Huế. CRD được thành lập theo quyết định số 73/QĐ-TC  ngày 07/11/1995 của Đại học Huế nhằm mục đích đóng góp cho phát triển nông thôn ở miền Trung. Trung tâm có nhiệm vụ chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường nông thôn; tổ chức các khóa đào tạo ngắn về phát triển nông thôn và các lĩnh vực liên quan; tổ chức các hoạt động nghiên cứu và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để góp phần phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo tại khu vực miền Trung. Các nhiệm vụ cụ thể của trung tâm là:

  • Nâng cao năng lực cho người dân để giảm nghèo và phát triển nông thôn bền vững;
  • Nâng cao năng lực cho người dân để thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sinh thái;
  • Thúc đẩy quá trình tiếp cận công bằng, quản lý hiệu quả và sử dụng bền vững các tài nguyên, nhất là tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp;
  • Nâng cao năng lực cho các tổ chức cộng đồng để thực hiện công bằng, dân chủ cơ sở và cải cách hành chính;
  • Triển khai các nghiên cứu ứng dụng trong nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm phục vụ sản xuất và đời sống; đồng thời cung cấp thông tin cho hoạch định chính sách; và liên kết với các tổ chức khác để thực hiện các hoạt động vận động chính sách.

II. DỰ ÁN CRD THỰC HIỆN NĂM 2015

STT

Nguồn dự án Mã dự án

Ghi chú

A Tổ chức ICCO    
1 Nâng cao khả năng tiếp cận và hiệu quả sử dụng tài nguyên rừng & đất lâm nghiệp một cách bền vững tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 76-03-02-055  Dự án này cần có báo cáo kiểm toán riêng
B Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam    
1 Nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế VCSF2012.10  Dự án này cần có báo cáo kiểm toán riêng
C Malteser International    
1 Khuyến khích bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng tại huyện Tây Giang, miền Trung Việt Nam. MI Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
D Plan International tại Việt Nam    
1 Chương trình Thích ứng Khí hậu lấy Trẻ em làm Trọng tâm tại Việt Nam Plan ausaid Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
2 Hình thành và phát triển mạng lưới về Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại miền Trung Việt Nam Plan ausaid mạng lưới Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
E Save the Children    
1 Chương trình Thích ứng Khí hậu lấy Trẻ em làm Trọng tâm tại Việt Nam SC AusAID Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
F OXFAM Anh tại Việt Nam    
1 Dự án tài trợ cho Liên minh Đất rừng OXFAM Anh Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
G Dự án Flegt khu vực Miền Trung    
1 Tăng cường sự tham gia của Mạng lưới các tổ chức xã hội Việt Nam ở khu vực miền Trung trong tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định VPA-FLEGT Flegt ICCO Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
H WWF Việt Nam    
1  Tổ chức tập huấn giám sát và đánh giá dự án WWF 1 Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
2 Tổ chức tập huấn Phương pháp tiếp cận tham vấn cộng đồng và chuỗi cung ứng gỗ hương tới tiến trình đàm phán VPA WWF 2 Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
3 Tập huấn kỹ năng tổ chức sự kiện và xây dựng các vật liệu truyền thông về VPA Flegt WWF 3 Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
I RECOFTC    
1 Sản xuất phim tài liệu và văn bản trên nguyên tắc quan trọng của quản lý rừng cộng đồng thành công ở Việt Nam RECOFTC Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
K Viện Mekong Quảng Trị    
1 RLED – EWEC Nghiên cứu cơ bản dự án tại tỉnh Quảng Trị Mekong 1 Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
2 Đào tạo M&E cho cán bộ kỹ thuật tại các cơ quan cấp tỉnh và huyện Mekong 2 Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
L LUX- Development    
1 Tư vấn ngắn hạn (trong nước) rà soát, điều chỉnh Quy hoạch Phát triển Nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020 của các xã dự án VIE 033 Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
M Trung tâm phát triển nông thôn bền vững    
1 Tăng cường vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong
các hoạt động truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu
SRD Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
N Các dự án khác Khác Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm
O Quỹ trung tâm Quỹ TT Yêu cầu tổng hợp vào báo cáo kiểm toán toàn trung tâm

III. KINH PHÍ CRD ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015

STT

NHÀ TÀI TRỢ – MÃ DỰ ÁN TỔNG TIỀN NHẬN NĂM 2015 (LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ)

TỔNG TIỀN CHI NĂM 2015 (LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ)

A Tổ chức ICCO
1 76-03-02-055 1.427.525.167 1.921.808.403
B Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam
1 VCSF2012.10 2.346.762.096 2.285.989.316
C Malteser International
1 MI 616.967.641 874.090.555
D Plan International tại Việt Nam
1 Plan AusAID 333.171.303 338.927.250
2 Plan AusAID mạng lưới 260.916.934 292.445.450
E Save the Children
1 SC AusAID 99.871.984 175.036.238
F OXFAM Anh tại Việt Nam
1 OXFAM Anh 610.833.070 924.489.818
G Dự án Flegt khu vực Miền Trung
Flegt ICCO 350.696.086 384.001.563
H WWF Việt Nam
1 WWF 1 85.893.500 85.893.500
2 WWF 2 102.616.520 102.616.520
3 WWF 3 182.613.990 178.413.990
I RECOFTC
RECOFTC 207.439.522 201.939.522
K Viện Mekong Quảng Trị
1 Mekong 1 112.500.000 19.800.000
2 Mekong 2 19.800.000 112.500.000
L LUX- Development
1 VIE 033 63.974.550 63.974.550
M Trung tâm phát triển nông thôn bền vững
1 SRD 151.052.844 151.052.844
N Các dự án khác 292.413.348 473.913.610
O Quỹ trung tâm 1.412.032.352 2.253.037.406
  Tổng cộng 8.677.080.907 10.839.930.535

 

IV. MỤC TIÊU CỦA KIỂM TOÁN

1. Xác nhận mức độ trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của Báo cáo tài chính (BCTC) so với các chuẩn mực của Nhà nước và các cơ quan tài trợ. Kiểm toán viên cần đưa ra ý kiến chuyên môn về việc sử dụng quỹ trung tâm và ngân sách dự án.

2. Tư vấn cho Trung tâm nhằm nâng cao hệ thống quản lý tài chính: Các kiểm toán viên xem xét kỹ lưỡng và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán tại CRD, xác định rõ những tồn tại, sai sót; từ đó, đưa ra những ý kiến giúp Trung tâm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán nhằm phát hiện và ngăn ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị được kiểm toán.

V. PHẠM VI KIỂM TOÁN

Kiểm toán hoạt động tài chính của toàn tổ chức (Organizational auditing). Công ty kiểm toán phải cung cấp các dịch vụ kiểm toán theo các quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, thông lệ kiểm toán quốc tế. Đặc biệt tập trung trả lời các câu hỏi sau đây:

1. Các nguồn vốn có được sử dụng phù hợp với các điều kiện của thỏa thuận tài trợ hay không, chú trọng đến hiệu quả và chỉ dành cho các mục đích mà cơ quan tài trợ yêu cầu?

2. Tài khoản ngân hàng của tổ chức có bị thấu chi trong kỳ kế toán hay không?

3. Hàng hóa và dịch vụ được mua sắm có phù hợp với các thủ tục liên quan hay không?

4. Báo cáo tài chính có được lập theo chuẩn mực kế toán và  hệ thống kế toán của đối tác hay không?

5. Các chứng từ kế toán được lưu giữ có phản ánh đúng tiến độ hoạt động dự án như trong báo cáo với nhà tài trợ hay không?

VI. QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN KIỂM TOÁN

1. Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán.

2. Giai đoạn 2: Thực hiện kiểm toán, từ 04/05/2016 đến ngày 09/05/2016.

3. Giai đoạn 3: Phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý, trước ngày 15/05/2016.

VII. SẢN PHẨM GIAO NỘP

Kết thúc cuộc kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ phải nộp các sản phẩm sau (gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt):

1. Báo cáo kiểm toán chung về các hoạt động tài chính năm 2015 của Trung tâm: hai mươi (20) quyển (cả Anh và Việt, 10 quyển mỗi loại)

2. Báo cáo kiểm toán riêng cho một số dự án, gồm:

a. Một (01) báo cáo kiểm toán cho dự án do ICCO tài trợ: sáu (06) quyển (Anh và Việt, 3 quyển mỗi loại).

b. Một (01) báo cáo kiểm toán cho 01 dự án do Đại sứ quán Ai len tại Việt Nam tài trợ: sáu (06) quyển (Anh và Việt, 3 quyển mỗi loại)

3.  Thư quản lý: Hai mươi (20)quyển (Anh và Việt, 10 quyển mỗi loại)

VIII. CÁC YÊU CẦU VỀ BÁO CÁO KIẾM TOÁN VÀ THƯ QUẢN LÝ

1. Báo cáo kiểm toán: phải đáp ứng các yêu cầu và thể hiện rõ các nội dung dưới đây:

Yêu cầu:

–  Phản ánh trung thực về tính hợp lý tình hình tài chính của các nguồn tài chính được kiểm toán. Ðể thực hiện điều này, kiểm toán viên phải xem xét các sổ sách kế toán có được duy trì trong mọi trường hợp và các báo cáo tài chính có phù hợp với những sổ sách này hay không.

– Sự phù hợp giữa việc sử dụng kinh phí tài trợ của các dự án và quỹ Trung tâm so với thoả thuận liên quan được phê duyệt và các ý kiến đồng ý (qua email, công văn) của cơ quan tài trợ.

Nội dung:

 – Bảng cân đối kế toán tại thời điểm cuối năm (theo loại tiền tệ hoạt động của đối tác), bao gồm số dư tài sản, nguồn vốn của từng dự án và quỹ trung tâm.

– Báo cáo thu nhập – chi tiêu (theo loại tiền tệ hoạt động của đối tác) thể hiện các khoản thu nhập, chi tiêu riêng biệt của từng dự án và quỹ trung tâm.

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo loại tiền tệ hoạt động của đối tác) thể hiện dòng tiền thu vào, chi ra của từng dự án và quỹ trung tâm

– Thuyết minh báo cáo tài chính :

• Giải thích ngắn gọn về các mục tiêu chương trình/dự án.

• Các chính sách kế toán.

• Thông tin tài chính bổ sung cho ba báo cáo nêu trên .

2. Thư quản lý: phải bao gồm đầy đủ các nội dung dưới đây:

– Xác định những khiếm khuyết, yếu kém trong hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ cùng với các ý kiến tư vấn nhằm khắc phục, hoàn thiện;

– Xác định các vấn đề có ảnh hưởng đến việc tuân thủ trong các chính sách kế toán của TT với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và yêu cầu của cơ quan tài trợ;

– Xác định kết quả và ý kiến của kiểm toán viên qua kiểm tra công tác chấp hành các luật thuế của CRD;

– Nếu ra nhận xét về việc thực hiện của CRD đối với những vấn đề đã nêu trong thư quản lý của kiểm toán năm trước (2014) và những phát hiện của năm nay:

+ Khuyến nghị từ các năm trước không được cải thiện

+ Khuyến nghị từ các năm trước đã được cải thiện

+ Khuyến nghị của năm nay

+ Góp ý để nâng cao hệ thống quản lý tài chính của CRD

– Trong mọi trường hợp, thư quản lý đều phải được chuẩn bị. Nếu không có vấn đề gì phát sinh trong quá trình kiểm toán năm nay, kiểm toán viên vẫn cần chuẩn bị Thư quản lý.

Các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ dự thầu gồm:

1. Báo cáo năng lực chứng minh chuyên môn, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của việc kiểm toán này;

2. Thư bày tỏ quan tâm;

3. Giấy báo giá có đóng dấu của tổ chức.

Hồ sơ thầu được lập bằng tiếng Việt; có thể gửi qua email, theo địa chỉ: office@crdvietnam.org trước và bắt buộc gửi qua bưu điện theo địa chỉ bên dưới trước 17:00 ngày 01/05/2016.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam

Đại học Nông Lâm Huế

102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên Huế

ĐT: 054 3529749 ext 0

Tuyen-dung-tho-dien-lanh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x