Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tiêu đề: Tuyển chọn tư vấn để Phát triển Khung giám sát đánh giá tác động VPA FLEGT cấp tỉnh.

Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD).

Thời gian thực hiện: Ngày 1 tháng 5 đến 6 tháng 7 năm 2021.

1. Giới thiệu

 Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được ký kết vào ngày 19/10/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/6/2019. Hiệp định được ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Phụ lục IX, những tác động về kinh tế, xã hội và môi trường của quá trình thực thi Hiệp định phải được giám sát và đánh giá, và, dựa trên cơ sở đó, đề xuất những biện pháp phù hợp để giảm thiểu các tác động tiêu cực nếu có lên cộng đồng người dân tộc thiểu số (DTTS) và các cộng đồng ở nông thôn, các hộ gia đình và ngành công nghiệp gỗ theo cam kết ở Điều 16 của Hiệp định. Theo đó, Khung giám sát và đánh giá tác động VPA/FLEGT đã được xây dựng và phê duyệt tại Quyết định số 2/2021 của Ủy ban thực thi chung (JIC).

Trong khuôn khổ các hoạt động trong gói tài trợ địa phương thuộc Dự án “Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ sinh thái rừng ở Việt Nam được tài trợ bởi  Tổ chức Hợp tác Quốc tế(GIZ), Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) sẽ triển khai hoạt động “Phát triển Khung giám sát đánh gía thực hiện VPA/FLEGT cấp tỉnh”. CRD cần tuyển chọn 01 tư vấn có kinh nghiệm để thực hiện tốt nghiên cứu này.

2. Nhiệm vụ của tư vấn

– Đọc và phân tích Khung giám sát đánh gía để chỉ ra những nội dung cấp tỉnh có thể giám sát

– Phát thảo Khung giám sát đánh gía tác động VPA FLEGT cấp tỉnh (nội dung, chỉ số, cơ chế thực hiện)

– Tham vấn lấy ý kiến các bên liên cho Dự thảo khung giám sát đánh giá tác động VPA FLEGT quan tại tỉnh Quảng Trị

– Hoàn thiện Báo cáo đề xuất Khung giám sát đánh tác động VPA FLEGT cấp tỉnh

3. Sản phẩm yêu cầu

– 01 Báo cáo đề xuất về Khung giám sát đánh tác động VPA FLEGT cấp tỉnh bao gồm nội dung, chỉ số giám sát và cơ chế thực hiện giám sát.

Cách nộp hồ sơ:

Các cá nhân quan tâm vui lòng gửi:

– Lý lịch công tác (CVs) của tư vấn

– Đề xuất tài chính (offer rate) cho hoạt động

đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trước 17h ngày  1/5/2021,

theo địa chỉ : 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Tp Huế, Thừa Thiên Huế.