Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

Trong khuôn khổ dự án này, CRD sẽ thực hiện hoạt động 01 khoá tập huấn cho 25 – 30 người là thành viên Mạng lưới rừng cộng đồng ở tỉnh Kon Tum về Kỹ năng đại diện cho cộng đồng để làm việc với chính quyền địa phương và các công ty nông lâm nghiệp trong việc thảo luận các vấn đề liên quan đến quản lý đất và rừng. Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động này, cụ thể như sau:

Địa điểm: Tỉnh Kon Tum.

Thời gian thực hiện: Tháng 06/2022.

Thời gian nộp hồ sơ: 25/05/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Điều khoản tham chiếu.