Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
Trong tháng 8/2021, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã hỗ trợ cộng đồng quản lý rừng thôn Tu Rét, xã Đắk Nên, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững.

Ông A H Rum đang phổ biến Phương án cho các thành viên trong cộng đồng

Với sự hỗ trợ của nhóm tư vấn của CRD, Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Tu Rét đã triển khai rà soát hiện trạng rừng để làm cơ sở xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2023-2027. Căn cứ vào kết quả rà soát, Ban quản lý rừng cộng đồng đã cùng với các thành viên nòng cốt tham gia quản lý rừng thảo luận và lựa chọn những hoạt động phù hợp với điều kiện lập địa của mỗi khu vực rừng, phù hợp với năng lực thực hiện của cộng đồng để xây dựng Phương án hoàn thiện. Phương án này cũng đã được Ban quản lý rừng cộng đồng phổ biến cho các thành viên.