Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Dự án được Tổ Chức Lương Thực & Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tài trợ

Dự án: “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế

So do to chuc thuc hien

1. Bối cảnh dự án

—11/5/2017, Việt Nam và EU đã ký tắt hiệp định VPA/FLEGT sau 6 năm đàm phán, và dự kiến phê chuẩn hiệp định vào 2018.

—TCLN đang xây dựng các văn bản pháp lý bao gồm hướng dẫn phân loại doanh nghiệp để chuẩn bị cho việc thực thi VPA.

—Doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ rất cần sự hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị tốt cho việc thực thi VPA.

—VPA khẳng định cần có sự tham gia của nhiều bên liên quan, và chú ý đến sự tham gia trong giám sát việc thực thi VPA.

Dự án nhằm hỗ trợ cho các DN nhỏ và thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của các bên trong tiến trình thực hiện VPA.

2. Mục tiêu dự án

—Mục tiêu chungHỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ các yêu cầu của VPA để có thể tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế.

—Mục tiêu cụ thể:

1)Đánh giá nhu cầu về năng lực kỹ thuật của các bên liên quan cấp tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

2)Nâng cao năng lực của các TCXH và các hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ kỹ thuật cho các DN nhỏ.

Xây dựng phương pháp tiếp cận cho các TCXH và các hiệp hội DN có thể tham gia giám sát việc triển khai VNTLAS/OCS

3. Kết quả mong đợi

1) Năng lực và nhu cầu xây dựng năng lực của doanh nghiệp và  các bên liên quan được xác định.

2) Tổ chức xã hội và các đối tác địa phương có đủ năng lực để hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nh

3) Hiểu biết về VPA-FLEGT và khả năng tuân thủ các yêu cầu về gỗ hợp pháp của các doanh nghiệp được cải thiện.

Các tổ chức xã hội và các hiệp hội tại địa phương có khả năng thực hiện giám sát việc triển khai VNTLAS/OCS

4. Hoạt động của dự án

Gói 1: Đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực của các bên liên quan tại 2 tỉnh Quảng Trị Đồng Nai

1)Khảo sát thực trạng đáp ứng yêu cầu gỗ hợp pháp và nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của các DN

2)Khảo sát khả năng để hỗ trợ kỹ thuật cho các DN và nhu cầu xây dựng năng lực của các TCXH và cơ quan QLNN liên quan tại địa phương

3)Hội thảo tham vấn ý kiến các bên liên quan về kết quả khảo sát

Gói 2: Xây dựng năng lực cho các tổ chức địa phương  hỗ trợ kỹ thuật cho các DN nhỏ

1)Thành lập nhóm các tổ chức địa phương có tiềm năng để hỗ trợ kỹ thuật cho DN

2)Tập huấn xây dựng năng lực cho các tổ chức địa phương

3)Hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp để chuẩn bị cho thực thi VLTLAS/OCS

4)Hỗ trợ trang thiết bị lưu trữ hồ sơ cho các doanh nghiệp gỗ

Gói 3: Xây dựng phương pháp giám sát  sự tham gia của các TCXH trong quá trình thựchiện VNTLAS/CSO.

1)Hình thành mạng lưới các TCXH bao gồm các hiệp hội ngành gỗ tại địa phương để tham gia giám sát trong tương lai

2)Phát triển chiến lược và phương pháp tiếp cận giám sát có sự tham gia của các TCXH dựa trên kinh nghiệm trong nước và quốc tế

3)Hội thảo để cung cấp các ý kiến phản hồi và khuyến nghị trong xây dựng các văn bản liên quan đến giám sát VNTLAS/OCS,  cơ chế khiếu nại và công bố thông tin

Gói 4Hoạt động truyền thông

1) In ấn tờ rơi giới thiệu về dự án, poster giới thiệu về VPA, …

2) 200 cuốn sổ tay hướng dẫn về VNTLAS/OCS

3) 03 video hướng dẫn thực hiện VNTLAS/OCS

4) 01 film tư liệu hóa hoạt động dự án

Thông tin về các tổ chức đồng thực hiện dự án

CED:

-Văn phòng: Hà Nội

-Thành lập: 2011

-Nhân lực: 12

-Lĩnh vưc: Khoa học, giáo dục và phát triển, đào tạo,…

CRD:

-Văn phòng: Huế

-Thành lập: 1995

-Nhân lực: 40

-Lĩnh vưc: Nghiên cứu, vận động chính sách về các vấn đề liên quan đến lâm nghiệp, quản lý TNTN và ĐDSH, quản trị quyền trẻ em,…

COPE:

-Văn phòng: Đà Lạt

-Thành lập: 2016

-Nhân lực: 10

-Lĩnh vưc: Rừng, môi trường và phát triển nông thôn,…

 

Giới thiệu dự án FLEGT