Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
07

Hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống thiên tai

Luật Phòng chống thiên tai có hiệu lực từ ngày 1/5/2014 và được chính phủ ban hành Nghị định số 66/2014/ND-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến các cơ quan có trách nhiệm liên quan

10

Tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

10

Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn đinh lâu dài

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 64-CP NGÀY 27-9-1993 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH LÂU DÀI VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

08

Bồi thường đất nông nghiệp

Tôi có mảnh ruộng ba sào ở miền Trung, trước đây tôi vẫn làm bình thường nhưng hai năm nay không làm gì được do huyện nói khu vực này phải giải tỏa để làm dự án.