Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Từ tháng 4-7/2021, người dân thôn Dỗi xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức xây dựng lại Quy ước của cộng đồng. Hoạt động này được thực hiện với sự tư vấn của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Cuộc họp thảo luận sửa đổi và bổ sung các nội dung của Quy ước

Được sự hỗ trợ của cán bộ CRD, Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Dỗi đã tiến hành xây dựng lại Quy ước theo những quy định mới của Luật lâm nghiệp 2017 và Quyết định số 62/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy chế quản lý rừng cộng đồng.

Căn cứ vào Quy ước năm 2016, Ban quản lý rừng cộng đồng đã cùng với Chi bộ, Đoàn thể và 6 Nhóm hộ quản lý rừng của thôn Dỗi tổ chức 03 cuộc họp sửa đổi những nội dung không còn phù hợp và bổ sung các nội dung mới của Quy ước.  Các thành viên tham gia các cuộc họp đã thảo luận, sửa đổi và bổ sung những nội dung phù hợp với những quy định của Luật Lâm nghiệp 2017 và Quyết định số 62/QĐ-UBND, cũng như tình hình thực tế tại cộng đồng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Ông Hồ Văn Nhờ, trưởng Ban quản lý rừng cộng đồng Nhóm 3 cho biết: “Khi cộng đồng mới được Nhà nước giao rừng, rất ít hộ gia đình trong thôn đăng ký tham gia vào các Nhóm hộ quản lý rừng, nhưng từ khi có các nguồn hỗ trợ từ các Chương trình/Dự án thì họ muốn được tham gia để hưởng lợi. Vấn đề này chưa được thể hiện trong các điều khoản của Quy ước, do đó việc cập nhật lại Quy ước cần phải bổ sung nội dung này để phù hợp với điều kiện thực tế của cộng đồng cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của hộ gia mới tham gia ”.

Quy ước được cập nhật và bổ sung gồm có 4 chương và 12 điều, sau khi được cộng đồng thông qua, Ban quản lý rừng cộng đồng đã trình Quy ước lên chính quyền địa phương phê duyệt. Vào ngày 23 tháng 07 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành quyết định số 827/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy ước bảo vệ và phát triển rừng Cộng đồng thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt của chính quyền địa phương, cộng đồng thôn Dỗi đã tổ chức phổ biến Quy ước cho các hộ gia đình trong thôn nhằm giúp cho hộ hiểu và biết được các quy định mới của cộng đồng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong giai đoạn mới. 

Chi hội phụ nữ thôn Dỗi phổ biến Quy ước QLBVPT cho các thành viên

Ông Trần Văn Xới, già làng thôn Dỗi phát biểu tại buổi phổ biến Quy ước: “Quy ước này là do cộng đồng đề ra những quy định để bảo vệ rừng, đây là luật lệ của thôn bản vì thế mọi người dân trong thôn Dỗi phải tôn trọng và chấp hành Quy ước này”.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” do Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ.  Dự án được điều phối bởi Quỹ Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam với sự đồng thực hiện của CRD và Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phan Văn Hùng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung